Младежка Еко Мрежа за Отговорност и Отчетност – МЕМО2


Младежка Еко Мрежа за Отговорност и Отчетност – МЕМО2

Основна цел:

Включване на младежите като активни участници в подобряване на екологичното самосъзнание и отчетността на институциите

 

Специфични цели:

Привличане на младежи в по-големите градове на Област Благоевград за създаване на мрежа от „посланици“, които да служат като референти по въпросите на околната среда сред техните връстници;

Повишаване на отговорността и отчетността на институциите в региона посредством мониторинг на техните политики и действия от мрежа от младежки еко-активистки ядра в по-големи градове в региона за мониторинг на политиките и действията на институциите;

Разгръщане на информационна кампания в интернет и социалните мрежи за привличане на млади хора към Младежката Еко Мрежа за Отговорност и Отчетност

Какви отделни дейности включва инициативата?

  1. Създаване на онлайн платформа, специално за целта на проекта, която ще съдържа множество информативни материали относно запазване чистотата на природата и зелената трансформация: 01.08 – 31.08.2022 г.

Тази дейност ще се извърши чрез създаване на портал на уебсайта на ЕкоЮгозапад, на който ще бъдат качени разнообразни материали по въпросите на околната среда, включително такива, които са характерни за Област Благоевград като дом на уникални национални паркове, местообитания и защитени зони. За целта ще бъдат ангажирани експерти по екология от състава на нашето сдружение, както и експерти от ЮЗУ и РИОСВ-Благоевград.

  1. Провеждане на две еднодневни обучения за младежи по въпросите на околната среда и зелената транформация – 01.09 – 30.09.2022 г.

Предвиждаме да проведем едно обучение в гр. Петрич и едно в гр. Гоце Делчев за младежите от тези градове и околните населени места. По време на тези обучения минимум 15 младежи във всеки град на възраст от 15 до 29 години ще получи информация за актуалните проблеми на околната среда в региона и къде могат да намерят повече информация. Ще бъде представена и онлайн платформата на сайта на ЕкоЮгозапад, като така се очаква да подобрим и нейното разпространение сред младежите.

След провеждането на тези обучения ще сме осигурили участниците в следващата дейност.

 

  1. Учредяване на Младежка Еко Мрежа за Отговорност и Отчетност – МЕМО2: 01.10 – 31.10.2022 г.

Учредяването на тази мрежа ще се случи непосредствено след първите обучения, за да се запази енергията и фокуса на младежите-участници. Предвижда се това да е еднодневно събитие с 30 участници, на което ще се определят целите и приоритетите на мрежата, партньорствата с други институции, механизмите за взаимодействие между ядрата на мрежата и начините за нейното разрастване.

 

  1. Провеждане на две еднодневни работни срещи за създаване на механизъм за отговорност и отчетност на институциите: 01.11 – 15.11.2022 г.

Предвиждаме да проведем за членовете на мрежата две работни срещи за създаване на механизъм за отговорност и отчетност на институциите, чиито действия или политики могат да имат негативен ефект върху състоянието на околната среда. Ще бъдат определени и подходите за участие в изграждането на местни политики и вземане на решения на местно ниво посредством ангажиране и фокусиране на младежката енергия.

 

  1. Промотиране и визуализация чрез създаване и менажиране на канали в социалните мрежи, за да бъдат достигнати максимално много хора: 01.09 – 31.12.2022 г.

Тази ключова дейност е важна за постигане на по-добра видимост в обществото на темите за опазване на природата и зелената трансформация. Очакваме чрез внимателно планиране и целенасочена кампания в социалните мрежи и интернет да достигнем до минимум 3 000 млади хора в Област Благоевград и така да подобрим и увеличим младежкото участие в тези процеси. Тази дейност ще спомогне както за по-добрата видимост на дейностите по проекта, така и на въпросите по опазване на околната среда и зелената трансформация посредством експертно моделирани маркетингови кампании и целенасочена информационна дейност, допринасяща за по-високо ниво на познания у целевата аудитория от младежи на възраст от 15 до 29 години.

 

  1. Управление на проекта: 01.08 – 31.12.2022 г.

Тази дейност е съпътстваща и ще бъде извършена напълно безвъзмездно от екипа на ЕкоЮгозапад през целия период на проекта. При нейното изпълнение ще се следи графика за изпълнение на дейностите, договарянето на външни изпълнители и разплащанията с тях, както и постигането на заложените индикатори. Успешното изпълнение на тази дейност е ключово и за осигуряване на добрата отчетност относно постигане на целите на проекта и разходваните средства.

Проектът се реализира с подкрепата на: