Регионално движение “Екоюгозапад”

ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ

Къде е пътят към Европа

k2

Европейско гражданство

eg

Опазване на биоразнообразието

BU4INO 1

ГЛАВНИ ДЕЙНОСТИ

Тази уеб страница  е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на страницата се носи от РД „ Екоюгозапад” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.

Регионално движение "Екоюгозапад"
Logo