Дейности

Организацията работи на национално ниво по темите: Управление на водите и Генетично изменени организми. На регионално ниво активно работим по темите: Екологично обучение, Управление на отпадъците и Опазване на биоразнообразието.

Началото на нашата анти-генно инженерна кампания поставихме през 1998 г. От тогава наши представители редовно участват в семинари,които партнъорите ни от западно-европейските страни организират. През 2000 г. отбелязахме напредък, когато получихме финансиране от фондацията JMG. Благодарение на инициативността и подкрепата на ANPED и на координатора Iza Kruszewska, направихме национално изследване за разпространението на генетично изменените храни и растения в България. Резултатите от това изследване бяха публикувани на www.bluelink.net/gmo.

През периода 2000 – 2010 година участвахме активно с партнъори на национално и европейско ниво по темата Управление на водите.

Откритият през месец Април 2001 год. Воден клуб в Благоевград имаше за цел да осигури необходимата на обществеността информация и да съдейства за изпълнение на Закона за водите, Рамковата директива за водите на Европейския съюз (РДВЕС) и да създаде условия за участие на обществеността в процеса на вземане на решения при изготвянето на Плановете за интегрирано управление на водите по речни басейни (ПИУВРБ). Водният клуб се намираше в центъра на града и бе лесно достъпен за всички граждани. Наред с публикациите на GWP, EC DG Environment и EEAна разположение в клуба бяха всички новости и нормативни актове, отнасящи се за водите. Съгласно Закона за водите седалището на една от четирите Басейнови дирекции, контролираща водосборите на реките Струма и Места е в Благоевград.

Статия във Вестник за Водата

Действията на клуба бяха насочени към: (Снимки от проведени дискусии)

w3w4

  • Подобряване на връзката и сътрудничеството между държавните и общински органи с нестопанските организации и с обществеността. Клубът поддържа много добри отношения с Регионалната инспекция по околната среда и водите, регионалната хигиенно-епидемиологична инспекция, фирмите Водоснабдяване и Канализация, Напоителни системи, Национален парк “Рила” и др.
  • Създаване на контакти с представители на местните институции , бизнеса, неправителствените организации и младите хора от университетите и училищата в поречието на двете реки Струма и Места. Досега в регистъра са записани 50 члена, които имат желание да участват в мероприятията, организирани от клуба и да получават материалите, които разпространяваме. Между членовете на клуба има и директори на фирми и институции, което ни дава право да кажем, че наши партнъори са не само личности, а и институции и фирми.
  • Организиране на съвместни дейности. Между Водния клуб Благоевград и Регионалната инспекция по околна среда и водите е подписано споразумение за изготвяне на програма за преодоляване на замърсяването на водоизточниците от промишлените предприятия.

Към водният клуб Благоевград се създаде женски екологичен клуб “Водолея” – гр. Перник.

Воден клуб Благоевград отделя особено внимание на младите хора. В средата на май 2000 г. бе обявен конкурс за младежи под надслов “Моето виждане за активно участие на обществеността в процеса на вземане на решения” и се проведе дискусия със студенти от Югозападния университет и членове на клуба за екологични проблеми по горното течение на Струма и Места. На тази дискусия бяха предложени интересни инициативи, които имат отношение към ангажиране на обществеността в устойчивото използване на водните ресурси.

Основа се Младежки клуб към Воден клуб – Благоевград. По негова инициатива се създаде и регистър, в който студентите ще вписват проблеми, наблюдавани по поречията на двете реки. Студентите поеха инициатива да създадат групи от “любители на водата” в населените места, където живеят. Водният клуб им оказваше техническа помощ и обединяваше усилията им.

Към Воден клуб – Благоевград се създаде експертна група от специалисти, представители на институции, бизнеса и неправителствените организации, които подготвиха бъдещата програма на клуба. То бе ядрото, което изготвяше компетентните становища от името на клуба в процеса на прилагане на РДВЕС, ПИУВРБ и оказваше необходимата помощ на Младежката група.

Със съдействието на представителки на Хигиенно-епидемилогичната инспекция в гр.Перник и Водоснабдяване и канализация в гр.Дупница в градовете Благоевград, Перник и Дупница Водния клуб организира и проведе улична кампания “Партнъорство за водите”. За целта изготвихме специална брошура “Партнъорство за водите”, която съдържаше основна информация за GWP, извадки от българския Закон за водите, които касаят населението, но за които то няма информация. Отпечатаха се 15000 бройки. Акцията включваше и провеждане на анкета с граждани. Анкетираха се 685 граждани.

Резултатите от проведената анкета. (анкета)

За популяризиране дейността на GWP и стимулиране на младите хора бяха закупени също така 100 броя тениски, на които бе отпечатано логото на GWP. Децата участваха с голямо удоволствие в акцията, която бе посрещната с интерес от гражданите и отразена в някои медии

Снимки от проведената кампания

v1 v2 v4 v5

“Екоюгозапад” представляваше България на семинара “Подобряване участието на обществеността в изпълнението на Европейската рамкова директива за водите”, който се проведе в Будапеща – 9-10 март 2001г. Наш представител участва и в семинара “Добри практики в планирането на речните басейни” – Брюксел, 29-30 май 2001г. Последният е семинар от серията “Изпълнение на рамковата директива за водите на Европейския съюз”.

Дълги години населението на община Перник живееше в условия на недостиг на питейна вода. Това се е приемало като нормално от хората вертоятно поради липсата на достатъчно данни за да се направи анализ на причините за недостига. От направената справка за 1998 г. се вижда, че населението на община Перник е 106 хил., а на община Благоевград 81 хил. Същата година в Благоевградска община е нямало режим на питейната вода и са ползвани около 8 мил.куб.м питейна вода, а Пернишка община е ползвала около 50 мил.куб.м., и е имало изключително тежък режим на питейното водоснабдяване. През есента на 2001 год., експерти на Регионално движение “Екоюгозапад” предоставиха тези данни на управителя на област Перник. Два месеца след това и до днес, режим на питейната вода в град Перник няма.

През 2000 г. със съдействието на Блулинк подготвихме страница, която отразява до голяма степен извършеното от нас в рамките на анти-генетичната ни кампания.

През 1999г. направихме предложение до община Благоевград за въвеждане на нова организация на събирането и извозването на битовите отпадъци в града. С въвеждането й общината спести около $100 000.

През 1995 -1996 год. проведохме, с доброволци от Американски университет в България, акции по залесяване:

  • 1995 год. бяха засадени стотици дървета по бреговете на р. Струма;

w6w7

  • 1996 год. бяха засадени стотици дървета в парк “Бачиново”.

w2 w5

 

През 1994-1995 г. РД “Екоюгозапад” организира протести в Югозападна България срещу прехвърлянето на води от региона към София. Управляващите, използвайки изкуствено създадената водна криза за град София, поради неправилно потребление на водите, предприеха строителството на деривация Джерман – Скакавица. Ние доказахме, че водите на яз. Искър са източвани неправомерно за производство на електрическа енергия и водната криза е резултат на неправилно управление на водите, а не на липса на вода. В този случай, ние и местното население защитавахме Закона, а управляващите го нарушиха.

Тази уеб страница  е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на страницата се носи от РД „ Екоюгозапад” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.