Проект „Закачени за планината“


Проект „Закачени за планината“

Проект „Закачени за планината“ с № НПИМД-ТО1-М-054/2022 се изпълнява от Регионално движение „ЕкоЮгозапад“ в партньорство с Фондация „ВиГо“.

Снимка: Най-високото дърво в България

Главната цел на проекта е превенция на вредни зависимости сред младите хора в град Благоевград. Осъществяването на главната цел ще бъде постигнато чрез следните специфични цели:

  1. Специфична цел 1: Изграждане на трайни умения и устойчиви способности за справяне с желанието за посягане към вредни зависимости чрез активно пренасочване на енергията на младите хора в опознаването на околната среда и нейното опазване
  2. Специфична цел 2: Повишаване информираността на младежите за последиците от вредните зависимости и техните алтернативи

 

Постигането на тези цели ще допринесе за подкрепяща и насърчаваща среда за личностна, професионална и социална реализация на младите хора в страната, чрез превенция на различни форми зависимости. В допълнение към това ще бъдат създадени условия за социално отговорно поведение чрез устойчивата възможност за резултатите от проектното предложение да бъдат морално и лично приети от участниците и съответно разпространени в тяхната социална среда.

Целевата група на проекта „Закачени за планината“ са 100 младежи на възраст от 15 до 19 години  и от 25 до 29 години в гр. Благоевград, като е предвидено поне 10% (10) от гореизброените да бъдат млади хора в неравностойно положение, съгласно указанията на Програмата. Освен пряко засегнатите 100 младежа по основните дейности по проектното предложение, непряко ще бъдат засегнати 1000 младежа чрез предвидените онлайн информационни кампании в социалните мрежи.

Един от методите за достигане до съответната целева група ще бъде използването на най-модерните способи за връзка с младото поколение, а именно – социалните мрежи, тъй като този метод най-силно отговаря на характеристиките на целевата група. Предвидени са и използването на най-различни промотиращи материали – физически и дигитални, които да привлекат млади хора от целевата група. Друг метод, който ще бъде приложен за достигането на млади хора е личен контакт, чрез посещение на място в училищата в гр. Благоевград

До младежите от целевата група ще достигнем чрез приятелски, добронамерен и същевременно професионален подход, осъществен от опитни експерти в рамките на кампания чрез интерактивни игри и поредица от дискусионни форуми.

Предвижда се изпълнението на следните дейности:

Дейност 1. Създаване на онлайн платформа

Създаването на онлайн платформа цели освен постигането на желаните резултати на проектното предложение, но и осигуряването на неговата устойчивост във времето.

Дейността предвижда създаване на онлайн платформа, където от една страна ще фигурира цялата информация свързана с проекта и Програмата, от друга ще цели привличането на вниманието на максимално много хора. Това ще се случи чрез редовното създаване на съдържание свързано с природата. Предвидени са два основни типа съдържание за платформата.

Първият тип са статии, които ще информират посетителите за важността от опазването на околната среда и красотата на природата. Които едновременно ще създават у посетителите чувство за съпричастност към околната среда, но също така ще ги образова как да бъдат полезни.

Вторият тип съдържание е създаването на секция с подходящи планинарски маршрути. Секцията ще съдържа маршрути с различна степен на трудност – лесни, средни и трудни, като ще бъдат съобразени и със сезона. Всеки маршрут ще бъде придружен с кратко описани и GPS трак.

 

Дейност 2. Провеждане на кампания с информационен х-р на тема „Не на зависимостите“

Кампанията „Не на зависимостите“ представлява интерактивна дейност с информационен характер, което цели да предостави ключова информация относно последиците от вредните зависимости сред младите хора и да изгради у тях трайни умения и устойчиви способности за справяне с желанието за посягане към вредни зависимости чрез активно пренасочване на енергията.

Събитието ще бъде отворено както за младежи на възраст от 15 до 19 години, така и за младежки работници или други младежи на възраст от 25 до 29 години, които се интересуват от темата и имат желание да продължат мисията в своето ежедневие. Младежите на възраст от 25 до 29 години ще имат възможността да вземат пряко участие в първия ден на кампанията, за да придобият ключови знания и умения по както по темата, така и за работа с младежи. През останалите три дни събитието ще бъде концентрирано върху млади хора на възраст от 15 до 19 години. Кампанията ще се проведе в гр. Благоевград и ще бъде разделена на две двудневни събития, с цел обхващане на максимално много посетители. За целта ще бъде изготвен подробен дневен план-график.

Събитието ще бъде подготвено и проведено от експертен екип, който ще се състои от психолог и модератор.

По време на кампанията ще бъдат проведени различни интерактивни и симулативни игри сред младежите, като се подсигури тяхното активно участие през целия процес.

 

Дейност 3. Провеждане на дискусионни форуми на тема „Не бъди зависим – бъди Еко“

При изпълнение на тази дейност се предвижда провеждането на серия от дискусионни форуми с младежи от целевата група – учащи в средните училища в гр. Благоевград., както и една двудневна обща дискусия на тема „Не бъди зависим, бъди еко“.

Експертният екип по подготовката и изпълнението на събитията ще се състои от психолог и експерт-обучител с многогодишен опит в сферата на опазването на околната среда. В рамките на серията от дискусионни форуми, младежите ще получат индивидуална сесия с експерт – психолог, с когото в спокойна и непринудена обстановка ще обсъдят своите впечатления от наличието и различни форми на вредни зависимости в тяхната среда – връстници, приятели, квартала. Ще бъдат обсъдени и факторите и обстоятелствата, които подтикват младежите по пътя на зависимостта. В тези дискусии ще бъдат откроени и млади хора, които са емоционално ангажирани с темата – било като гражданска позиция, като някой, чийто близък има проблеми с някоя форма на зависимост, или по друг повод.

След приключването на индивидуалните сесии, ще бъде проведена една обща дискусия на тема „Не бъди зависим, бъди еко“, където експерт-обучител с дълъг опит в сферата на опазването на околната среда ще помогне на младежите да канализират излишната енергия, да опознаят околната среда и енергията, която иначе биха били разходили във вредни зависимост – да вложат в опазването на околната среда.

Отличаването по-заинтересованите младежи е от ключово значение за провеждането на следващата дейност – Обучения в планината, тъй като те ще бъдат поканени и привлечени да се включат .

 

Дейност 4. Провеждане на обучения в планината

Младите хора, които са взели участие в дискусионните форуми и са се откроили като такива, които имат емоционална ангажираност към темата с различните форми на зависимости и желаят да дадат своя принос към превенцията им, ще бъдат поканени да се включат в две двудневни обучения, които ще се проведат двуфазово. Първата фаза на обучението ще бъде проведена от експерт обучител, която ще заеме презентационна форма с подход на интерактивно обучение на участниците. По време на обученията експертът-обучител ще помогне на 30-те младежи да изградят у себе си разбиране и усет за рисковите ситуации, в които биха били подложени на натиск в посока развитие на вредна зависимост.

За провеждане на обученията ще бъдат осигурени храна и кафе-паузи и презентационна техника (проектор и екран).

Втората фаза ще бъде проведена под формата на планински преход. За целта предварително е ангажиран професионален планински водач. По този начин младежите ще развият лична връзка с околната среда и ще могат да усетят природата и защо опазването й е една от най-добрите алтернативи на вредните зависимости.

Планинарството помага за развиване на чувство за отговорност към себе и групата, и способност за вземане на решения и критично мислене – черти, които ще направят младежите много по-слабо податливи на негативни влияния и справяне в ситуации, в които са подложени на натиск в посока прием на изпадане в зависимости.

След преминаване на тези две обучения младежите, които са взели участие в тях, ще бъдат Посланиците на положителното изживяване от общуването с природата като алтернатива на рисковото поведение и нездравословния начин на живот. Чрез своя личен пример и преживяване ще разкрият пред своите връстници позитивни начини за себереализация, изграждане на чувство за увереност в себе си и включване в общности и екипи, които са различни от досега познатите.

В рамките на дейността е предвидено на младежите да бъдат раздадена брандирана екипировка – раници, якета, спални чували тип „мумия“, термоси, компаси. Тази екипировка от една страна ще ги мотивира отново да природата и да извървят своя път към себе си. От друга страна, ще остане спомен за мисията им срещу различните форми на зависимости сред младежите и обществото като цяло и най-добрата алтернатива – опазването на природата.

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта, Договор №25-00-23 / 15.07.2022 г.