Биоразнообразие

Да ги върнем старите сортове ябълка и круша на нашата трапеза

logo34eea

Проектът „ Да ги върнем старите сортове ябълка и круша на нашата трапеза” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (EEA Grants – www.ngogrants.bg) 2009-2014 г.

Регионално движение “Екоюгозапад” е създаденo през септември 1994г. Основната идея е да защитава общите интереси в региона по опазване на околната среда. На национално ниво организацията работи по темите: Управление на водите и Генетично изменени организми, а на регионално ниво работи активно по темите: Екологично обучение ,Био и традиционно земеделие и Управление на отпадъците.
В Югозападна България старите, традиционни сортове на ябълка и круша са пред изчезване. Чрез реализирането на проекта искаме да запазим техния вид и да популяризираме техните вкусови и здравословни качества. Целта на проекта е да се идентифицират останали дървета от сортовете, да се произведат фиданки и да се създадат нови насаждения. Специфичната цел на проекта е повишаване на приноса на неправителствената организация за опазване на биологичното разнообразие на застрашени видове на овощни култури(ябълка-сорт „циганка“ и круша-сорт „сулия“). Чрез реализирането на проекта ще се произведе 1500 броя разсад от овощните култури и същите ще бъдат засадени в селските райони на общините Благоевград и Симитли. Разсада ще бъде дарен на частни земеделски производители със затруднени финансови възможности. Целевите групи на проекта са членовете на неправителствените организации и местните общности. 500 броя ше се засадят и в землището на община Делчево,Р.Македония. Патньора по проекта е ЗПОП „Арония“ от град Делчево, която е реализирала подобни два проекта от 2008-2013 година финансирани от Глобален и Екологичен фонд- Програма за малки грантове.
Ще се идентифицират останали съществуващи дървета от ябълка и круша и от тях ще се вземат калеми за присаждане. Със засаждането на разсад от старите сортове ще се запазят застрашените сортове от изчезване. Частните земеделци, които ще засадят овощните дървета ще подобрят своите финансови състояния като произведената продукция ще се продава на местни пазари. С консумацията на плодовете ще се подобри здравето на консуматорите, защото продуктите ще са екологично произведени.Ще бъдат отпечатани и 200 броя диплянки,които ще се разпространят по кметствата на двете общини и в общинските служби земеделие.

Тази уеб страница  е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на страницата се носи от РД „ Екоюгозапад” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.