Проекти

Юли 2014 год.

Организацията ни получи финансова подкрепа за проекта „Да ги върнеме старите сортове ябълки и круши на нашата трапеза” – BG05/1082 от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Септември – декември 2008

Регионално движение „Екоюгозапад”, в партньорство с община Невестино и Югозападен университет – Благоевград, реализира проекта  “Европейско гражданство – чиста околна среда и устойчиво развитие“, който се финансира от програма “Младежта в действие” на Европейската комисия.

Септември – октомври 2006

Къде е пътят към Европа“, съвместен проект с немската неправителствена организация “Грюнер Грашалм”, който се финансира от програма “Младежта в действие” на Европейската комисия.

Октомври – декември 2004:

“Децата срещу тютюнопушенето”, проект реализиран в основните училища на Благоевград и финансиран за втора поредна година от Министерство на здравеопазването.

Септември – декември 2004: “Създаване на национална мрежа от местни НПО срещу разпространението на генетично модифицирани (ГМ) храни и растения и публикуване на карта с районите където са отглеждани ГМ растения”

Ноември 2003:

“Децата – най-уязвимата част от обществото по отношение замърсяването на околната среда” – проект насочен към изясняване на причините за уязвимостта на децата към замърсяването на околната среда и насоки за превантивна дейност. Изследване на влиянието на замърсяването на въздуха в Перник на здравето на децата. Съвместен проект с ХЕИ – Перник.

Oктомври 2003: “Децата срещу тютюнопушенето” – проект включващ дейности за намаляване на децата пушачи.

Септември 2003: Маркетингово проучване за използване на утайките от пречиствателната станция за отпадни води, Благоевград в селското и горско стопанство. Задача възложена от община Благоевград

Юли 2003:

Повишаване познанията на фермерите за генетично модифицираните растения – изготвяне на брошури и филм. Лобиране за приемане на максимално добър закон за генетично модифицираните организми.

Ноември 2002: Семинар “Изграждане на Електронна мрежа на нестопански екологични организации в Югозападна България”. Обучението се реализира съвместно с Фондация “Блулинк “.

Август 2002: Създаване на База Данни за водите по речни басейни в Интернет. Съвместен проект на Екоюгозапад с Фондация “Блулинк” и партнъори Министерството на околната среда и водите и Институт по водни проблеми към БАН.

Април 2002:

Повишаване на познанията на обществеността по отношение на генетично изменените храни на българския пазар. Проектът се финансира от Германска фондация.

Януари 2002:

Посещение на фермери в България. Обиколка на Американски фермери в страната и срещи с български фермери и пресконференция за медиите. Пърси Шмайзер от Канада и семейство Том и Гейл Уайли от САЩ, лично засегнати от търговското отглеждане на генно инженерни /ГИ/ култури в Канада и САЩ, апелираха в България да не се отглеждат геннотично-изменени растения.

5sofiapress6sofiapress4farmers1parliam

Декември 2001: Проект за основаване на Басейнов съвет за Западно-Средиземноморски регион, включващ водосборите на реките Струма и Места. Проектът се финансира от програмата MATRA/KAP на Холандското правителство.

Ноември 2001: “Разпространение на генетично изменените растения в България” – филм представящ различието между официалната позиция на властите и действителността. Показва се че реколтата от генетично изменената царевица остава в България, не се спазват буферни зони между генетично изменената и неизмена царевица, и продукция от генетично изменената царевица не се съхранява в отделни складове.

Април 2001:

Откриване на “Воден клуб в Благоевград” подкрепен и частично финансиран от Global Water Parthership.

Януари – май 2001

“Консолидиране участието на обществеността в дебатите за генетично инженерство” 2001. Проектът включва превод от английски на български и публикуване на книгата “За кралете и зелето”, и е финансиран от Регионалния екологичен център – Будапеща.

Май 2000 – май 2001: Съвместен проект на община Благоевград, Еко клуб “Тера” и “Екоюгозапад” – “Въвеждане на пазарни механизми за подобряване управлението на отпадъците в Благоевград” 2000-2001 за разделно събиране на пепелта от другите отпадъци в почти целия Благоевград, събиране на органичните отпадъци в квартал “Запад” и компостирането им и въвеждането на нова организация за почистване на града. Проектът се финансира от програмата “Еколинкс” на Американското правителство.

Декември 2000

 

Превеждане и публикуване на доклад “Разширяването на Европейския съюз и генетично изменените организми – преследване на движеща се цел”, с финансовата подкрепа на фондация JMG, Англия.

Ноември 2000

Организиране и провеждане на национален семинар “Генно-инженерни храни и земеделие” за НПО и журналисти с участието на представители на три министерства – Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката и Министерството на здравеопазването. Създаде се група от осем неправителствени организации, които имат вече своя e-mail мрежа и работят заедно. Проектът е финансиран от фондация JMG.

Февруари – май 2000

Съвместно с ANPED се извърши национално изследване, което се публикува като доклад “България корпоративна площадка на генно инженерни храни и земеделие”. Проектът се финансира от фондация JMG.

Ноември 1999

В сътрудничество с Експертната група на неправителствените организации при Съвета за управление на околната среда към община Благоевград се реализира проект “Партнъори за чист Благоевград”. Така се обединиха усилията на всички еко-организации и еко-клубове в града. Проектът се финансира от общината.

Ноември 1999

Заедно с Регионалната организация на “Евророма” се изпълни проект “Почистване на дерета и озеленяване в гр. Симитли”. Проектът се финансира от Министерството на околната среда и водите.

Октомври 1999:

“Екоюгозапад” и “Евророма” организираха съвместно два екопразника за деца роми, които включваха почистване на градския парк и конкурс за детски рисунки. Финансирането се осигури от община Благоевград и фондация “Екология, спорт и здраве”.

Ноември 1998

Заедно с община Благоевград и Еко клуб “Тера” се реализира проект за разделно събиране на пепелта от другите отпадъци в един квартал на Благоевград.

Юни 1998

В сътрудничество с ХЕИ – Благоевград, Перник и Кюстендил се реализира проект “Регионална кампания срещу генно-инженерните храни”. Проектът е насочен към майките и малките деца които са рисковите групи при консумацията на такива храни.

Юни 1998

Организира се национален семинар за неправителствените организации “По пътя към Европейския съюз – законодателството за околна среда”, финансиран от Милъоконтакт, Холандия.

Април 1998 -2000

Организира се седмично радиопредаване “SOS – Природа”, заедно с радио Благоевград. Това предаване даваше възможност на радио-слушателите да споделят на живо предложения, проблеми и да задават въпроси.

Септември 1996

В сътрудничество с Американския Университет се организира семинар за устойчиво управление на отпадъците и нови технологии за преработка и компостиране. Семинарът се финансира от Американски университет в Българи

Тази уеб страница  е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на страницата се носи от РД „ Екоюгозапад” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.