Отразяване в медийте

Отразяване в медиите

След въвеждащата пресконференция, проектът бе представен в националните и регионални медии по подобаващ начин. Ето как беше отразен от БТАСтрума и сайта Югозапад – http://ugozapadbg.com/1751/възстановяват-се-стари-сортове-ябълк/.

Обучението на фермерите в гр. Симитли (Обучение 2) също беше добре отразено в медиите. Публикации за събитието може да се прочетът на следните сайтове: – EconomyNews.bg/, Blagoevgrad.Utre.bg/, Simitli.info.bg/.

Тази уеб страница  е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на страницата се носи от РД „ Екоюгозапад” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.