История на организацията

История на организацията

Презентация за организацията тук./на английски/

Историята на организацията е история на делата, които членовете са извършили. Като инициатор, създател и 20 год председател на организацията, реших да представя историята по различен от досегашните начини. Мисля, че живия разказ, наличието на повече снимков материал и обяснения към него, ще бъдат по-интересно четиво.

Организацията официално съществува от февруари 1995 год.  Решението да се регистрира организацията се взе в началото на месец септември 1994 год. “Екоюгозапад” възникна от регионалната структура на Национално движение “Екогласност”, което през тези години беше част от Съюза на демократичните сили (СДС).

В началото организацията имаше 232 члена от девет населени места на Югозападна България. Повечето от тези хора, много бързо напуснаха организацията, защото искаха да се занимават с политика. След създаването на СДС като партия, останаха малка част от членовете извън Благоевград. По-активни членове – Виолета Белинчева, Пандо Хаджидимитров, Ангел Малинов, Павел Кипров, Иван Джабиров, Десислава Хаджийска, Д-р Диан Деянов.

Решението за създаването на организацията се направи, за да се разграничим от политиката и провеждаме чисто екологични дейности. Основната идея беше да се изгради структура която да защитава общите интереси в региона по опазване на околната среда.

На национално ниво организацията работи по темите: Управление на водите и Генетично изменени организми, а на регионално ниво работи активно по темите: Екологично обучение и Управление на отпадъците.

През Югозападна България преминават реките Струма и Места. Тези две реки формират значителен за страната годишен воден отток и въпреки това проблемите по водоснабдяването в региона не са решени. Обстановката в Югозападна България е усложнена, вследствие на изградени и планирани деривации за прехвърляне на води от р.Струма и р.Места към поречията на на р.Искър и р.Марица. Това строителство бе извършено без да са изяснени потребностите от вода в региона, без да има изготвени водостопански баланси и водостопански планове, което предизвика голямо недоволство сред местното население. Веднага след създаването си Екоюгозапад в партнъорство с други две неправителствени организации организира най-големите протести в историята на региона срещу строителството на деривация Джерман-Скакавица, с която се прехвърлиха води от региона, жизнено нужни на местните хора. Нашите протести изразихме чрез кампания в медиите и чрез организиране на митинги не само в засегнатите населени места.

През първите няколко години даренията за реализирането на проекти бяха малки. Дейността ни основно се самофинансираше от организацията. През периода 1995-1997 ежегодно провеждахме акции по залесяване на парковите зони в града.

Благодарение на финансовата подкрепа от спонсорите и партньори на организацията, за периода 1998 – 2015 год. ние реализирахме повече от 30 проекта. РД “Екоюгозапад” има значителен принос за изготвянето на добро законодателство, отнасящо се до генетично модифицираните организми – тяхното разпространение в околната среда и храните.

Направихме много и по приложение на Европейската директива за водите в страната.

България е много богата на биологични видове, известна е също с изключително вкусните си плодове и зeленчуци. В страната има условия за развитие на интензивно земеделие и ние искаме да запазим природата такава, каквато е създадена от Бог. България няма нужда от генетично изменени растения в земеделието и това не е само наше желание, а е желанието на почти всички българи!

Борбата за прозрачност и законност по отношение на ГМО

На тази страница е отделено специално място на тази наша битка. В галерията, по-долу.могат да се видят част от публикации в пресата през годините, в които организацията беше най-активна и прочетат нашите становища и позиции по темите. Тази битка не беше възможна без д-р Диан Деянов. Той не присъства в много от публикациите, защото журналистите ме търсеха повече мен, като лице представляващо същата. Д-р Деянов свърши огромна работа. Пътуваше в цяла Европа за да присъства на семинари и обучение, пишеше становища и проекти. Малко хора са способни на такава всеотдайна доброволна работа. България трябва да му благодари.

Тази уеб страница  е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на страницата се носи от РД „ Екоюгозапад” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.