Екологично обучение

Това е тема, по която винаги сме работили. Обучение и/или възпитание на младото поколение за изграждане на навици и позиции, които да обуславят по-доброто ни бъдеще. Разбира се, ние работихме с ученици, студенти и работещи. Всеки от тях има важно място в обществото ни. Имаше интересни случай с деца. При реализиацията на един от проектите срещу тютюнопушенето, който беше насочен към деца от началния курс, децата реагираха чисто по детски. Някой от учителите споделиха, че имат оплакване от родители за създадени конфликтни ситуации в семейството.  Разбирайки за големите вреди от тютюнопушенето,  децата, не са позволявали на родителите си да пушат повече у дома. Това за нас беше голямо удовлетворение и на практика показа ефекта от проекта.

Не може да се каже, че съвместната ни работа със студенти е била винаги отлична, но наистина имаше две поколения студенти от ЮЗУ “Неофит Рилски”, които работиха много сериозно и бяха в основата на няколко успешни проекта. Като финал на работата с тях беше обучнието, което им направихме по програмата “Студентски практики”.

За успешна работа с гражданството могат да се дадат два примера. Първият е от края на 90-те години на миналия век, когато реализирахме с наши партньори, проект за разделно събиране на отпадъци в два квартала на града (пепелта разделена от битовите отпадъци за да не се палят контейнерите, които замърсяваха много въздуха в квартала и в града). Много успешен проект. Хората приеха идеята и качеството на въздуха се подобри значително, а общината резлизира икономии от по-дълготрайния живот на контейнерите.

Апостолската работа, която извършихме по информиране на обществеността и в частност фермерите за ГМО, може също да се приеме, като отлична. Ние дадохме на широката общественост и специалистите основна информация, която да гарантира елементарни познания за избягване на рисковете за хората и природата.

Тази уеб страница  е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на страницата се носи от РД „ Екоюгозапад” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.