Спонсори и партньори

С голяма благодарност отделяме специално място на нашите спонсори, без чиято финансова подкрепа не бихме реализирали голяма част от дейностите ни. Ние вярваме, че те ще продължат съвместната си работа с нас, и се надяваме да получим разбиране и подкрепа от други донори. В случай, че искате да финансирате нашата дейност пишете ни.

Нашите донори и партнъори са:

Неправителствена организация “Грюнер Грашал”, Германия

Програма „Младеж” на Европейския съюз

Американската програма “Еколинкс”

Американски Университет в България, Благоевград

БАН, Институт по водни проблеми

“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД , Благоевград

Доц. д-р Борислав Великов
Народен представител от НДСВ за област Монтана
Заместник-председател на Комисията по околна среда и водите
Член на Комисията по икономическа политика
Член на българската делегация в ПАСЕ

Проф. Браян Пидeрсън, САЩ

Проф. Даниел Соли, САЩ

Global Water Partnership

MATRA/KAP, малки проекти, Холандия

Милюконтакт, Холандия

Министерство на околната среда и водите

Министерство на здравеопазването

JMG Foundation

Община Благоевград

REC – Budapest

Фондация “Блулинк”

German grassroots foundation

Югозападен Университет “Неофит Рилски” – Благоевград

EEA Grants – Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Тази уеб страница  е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на страницата се носи от РД „ Екоюгозапад” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.