Публикации

Март 2005

Закон за генетично модифицирани организми

Ноември 2004

“Питейно водоснабдяване – ефективност и опазване на околната среда” – авотор инж. Калин Анастасов, статия публикувана в брой 4 на списание”Екосвят”

Устойчиво управление на водите на локално ниво – Инициатива която може да гарантира това:авотор инж. Калин Анастасов, Презентация на работна среща WSSCC, Стара Загора, България, Юли 2002. Представяне на Световния Форум за Водите, Киото, Япония 2003 (английски)

Ноември 2002

Наръчник за оценка на рисковете за околната среда

(във връзка с Анекс II и Директива 2001/18/ЕК)

Май 2002

Бюлетин 3 (Наредби 6, 9 и 10)

Бюлетин 2 (Наредби 4, 5, 7 и 8)

Февруари 2002

Бюлетин 1 (Наредби 1, 2 и 3)

Януари 2002

Директива 2000/60/ЕС на европейския парламент и на съвета (извадки)

Септември 2001

Доклад на световната комисия по язовирите – Съкратен Вариант

Април 2001

Илюстрована книга за Генното Инженерство

Тази уеб страница  е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на страницата се носи от РД „ Екоюгозапад” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.